Algemene voorwaarden

1. R. van Minnen B.V. is een beroepsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onderworpen is aan het toezicht van de Orde van Advocaten. Zij hanteert onder meer de handelsnaam R. van Minnen Advocatuur en Belastingadvies
2. Alle aan R. van Minnen B.V. verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens R. van Minnen B.V. van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de handwijzing van die voorwaarden.
3. Ongeacht door wie van de aan R. van Minnen B.V. verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend R. van Minnen B.V. als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens R. van Minnen B.V. aanvaarde opdrachten.
4. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van R. van Minnen B.V. voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door R. van Minnen B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door R. van Minnen B.V. wordt gedragen.
5. Indien en voor zover om welke reden dan ook bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro).
Pagina 02
6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met R. van Minnen B.V. als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
7. R. van Minnen B.V. zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. R. van Minnen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens R. van Minnen B.V. aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van R. van Minnen B.V. in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
8. Niet alleen R. van Minnen B.V., maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
9. De uitvoering van verstrekte opdrachten door R. van Minnen B.V. geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart R. van Minnen B.V. voor aanspraken van derden die op enigerlei wijze uit de (wijze van) uitvoering van de opdracht zouden voortvloeien.
10. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van R. van Minnen B.V. alsmede van al diegenen die ten behoeve van R. van Minnen B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en vroeger verbonden personen.
11. R. van Minnen B.V. is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door R. van Minnen B.V. een opdracht te verlenen, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
Pagina 03
12. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en R. van Minnen B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

Start typing and press Enter to search